Skip to main content

Na začátku roku jsem psal o rozvoji města: co si pod tímto pojmem představit a z čeho se skládá, dopodrobna jsem se také zmínil o územním plánu. Dnes bych rád mluvil o dalším tématu, které zásadně ovlivňuje vývoj města, a to o inženýrských sítích.

Kladno má díky své průmyslové historii celkem robustní infrastrukturu, která zajišťuje dodávky elektřiny, plynu, spojení, tepla a vody. První tři položky, tedy elektřina, plyn a spojení, zajišťují privátní dodavatelé a vliv radnice na výstavbu těchto sítí je jen omezený. Mimo jednotlivé problémy není město jejich kapacitou omezováno ve svém růstu.

Zásobování teplem je plně v rukou města. Jen zdroj tepla (odpadní teplo z tepelné elektrárny) je soukromý a patří Teplárně Kladno s.r.o. Rozvody CZT (centrální zásobování teplem) spravuje městský podnik TEPO s.r.o. a byly vybudovány v dostatečném rozsahu, proto při správné údržbě nestojí před městem zásadní investice do tohoto systému. Problémem je budoucnost zdroje tepla, kterým jsou kotle na hnědé uhlí, sice moderní a v rámci této technologie na dobré ekologické úrovni, nicméně v horizontu 10–15 let musíme počítat s ukončením spalování fosilních paliv v naší zemi. S tím je spojena otázka ceny dálkového tepla ve srovnání s plynem a elektřinou nebo alternativními zdroji. Ačkoliv vedení města nemůže ovlivnit tento vývoj, musí se na novou situaci připravit a mít dobrou strategii, jak zajistit vytápění v Kladně.

Další důležitou položkou, kterou město může zásadně ovlivnit, je zásobování vodou a kanalizace. Město je největším vlastníkem společnosti VKM a.s. – ta vlastní rozvody vody a kanalizace, které spravují Středočeské vodárny a.s. Zde opět stojíme před velkou výzvou budoucnosti. Nikdo už asi nepochybuje, že nás čeká oteplování, které způsobuje období sucha a které má vliv na vydatnost zdrojů pitné vody.

Kladno je zásobeno vodou ze tří zdrojů. Z Klíčavy, z Mělnické Vrutice a ze Želivky, přičemž třetí zdroj nebyl donedávna využíván. Rozsáhlou výstavbou v severozápadní části našeho kraje došlo k výraznému zvýšení spotřeby vody a zároveň vlivem posledních suchých roků ke snížení kapacity zdrojů vody, zejména z Klíčavy a z Mělnické Vrutice. Proto Kladno muselo opět odebírat vodu z vodojemu Kopanina, který je napojen na pražský vodovodní systém.

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody je zásadní úkol, ale je finančně velmi náročný. Co je potřeba udělat? Profily přivaděčů poskytují městu dostatek vody, ale zásadní problém je jejich údržba a udržení v provozuschopném stavu, zejména ty z Mělníku a z vodojemu Kopanina. V současné době probíhá velká oprava dálkového přivaděče (Mělnická Vrutice) pod řekou Labe u Obříství, tzv. „shybky“. Pokládají se dvě nová potrubí, protože stávající vodovod je v tomto místě ve špatném stavu a jeho porucha by měla katastrofální následky. Za provedení této opravy patří dík současnému vedení VKM a.s.

Další velkou investiční akcí bude kompletní obnova přivaděče z vodojemu Kopanina, který – ačkoliv byl vybudován v 80. letech 20. století, a je tedy nejnovější – je ve velmi špatném stavu. Tato renovace bude stát obrovskou částku, ale její provedení zajistí bezproblémové zásobování Kladna pitnou vodou.

Kanalizační síť je na většině území Kladna dostatečná. Nicméně existuje pár lokalit, kde je kanalizační síť nevyhovující nebo nedostatečná. Její dobudování bude klást nároky na městský rozpočet. Bohužel město má problém s čištěním odpadních vod. Většinu odpadních vod čistí čistírna odpadních vod ve Vrapicích, která je na hranici své kapacity. ČOV pro Švermov je zatím vyhovující. Další část města, zejména průmyslová zóna bývalé Poldi, čistí odpadní vody v ČOV v Dubí, která je v naprosto nevyhovujícím stavu a nemá v tuto chvíli ani platné povolení na vypouštění odpadních vod. Tyto skutečnosti mají zásadní vliv na rozvoj města, protože pokud nebude město dostatečně čistit své odpadní vody, nebude dostávat povolení k připojení na kanalizaci, a v důsledku toho bude zastavena veškerá výstavba.

Z výše uvedeného vyplývá, že před námi jsou investice do zvýšení kapacity ČOV ve Vrapicích, na kterou bude město ze svého rozpočtu přispívat částkou 85 mil. Kč (celkové náklady 165 mil. Kč). Kompletní rekonstrukce ČOV v Dubí, kterou vlastní město, bude stát rozpočet cca 100 mil. Kč. Na přípravě obou akcí se intenzivně pracuje a dá se předpokládat, že tento problém město vyřeší.

Závěrem dovolte shrnutí úkolů, které musí město Kladno splnit.

  1. Zajištění zdroje tepla po ukončení spalování fosilních paliv v ČR.
  2. Oprava dálkového vodovodu z vodojemu Kopanina a nezbytné opravy dálkového vodovodu z Mělnické Vrutice.
  3. Zvýšení kapacity ČOV ve Vrapicích a úplná rekonstrukce ČOV v Dubí.

Výše uvedené investice jsou rozhodující pro vývoj města v následujících 10 až 20 letech a bez jejich zvládnutí nelze počítat s potřebným rozvojem města.