Skip to main content

Současná situace na trhu práce potvrzuje, že je značná poptávka po lidech, kteří mají odborné vzdělání. Jednou z nejúspěšnějších středních odborných škol na Kladensku je SOŠ a SOU na náměstí Edvarda Beneše v Kladně. V jejím čele stojí sedmým rokem Mgr. Petr Paták.

Široká veřejnost má vaši školu v povědomí jako tu, kde vedle vzdělávacího procesu stále běží zajímavé aktivity. Co se vám aktuálně podařilo?
Stali jsme se pilotní školou zajímavého a ojedinělého projektu, z kterého směřuje do odborného školství v našem kraji 30 miliónů korun. Od srpna 2021 do června 2026 bude Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s naší školou realizovat na území Středočeského kraje projekt na podporu odborného školství, který reaguje na identifikované problémy, jako je malý zájem o odborné vzdělávání, nízká motivace žáků k proaktivnímu přístupu k jejich vlastnímu vzdělání, nevhodně volené obory, vyšší míra nedokončení studia, různá úroveň kvality praxí a kariérního poradenství a nedostatek či zastaralost didaktických a výukových materiálů.

Podle vaší charakteristiky jde o velkorysý projekt. Můžete nám ho více přiblížit?
Podpoří znevýhodněnou a talentovanou mládež ve vzdělávání a při vstupu na trh práce, zvýší atraktivitu řemesel a odborného vzdělávání a v neposlední řadě dojde k propojení škol, státní správy, firem a veřejných institucí ke zlepšení odborného vzdělávání obecně.

Zaměření projektu na odborné vzdělání je z mého pohledu velmi důležité. Pilotní ověřování budeme realizovat na naší škole. Pro nás je prioritou kvalita odborného vzdělávání s důrazem na posilování dovedností žáků tak, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce. Vím, že zúročíme naše pedagogické zkušenosti a díky poskytnutým prostředkům budeme moci realizovat širokou škálu aktivit, které nám současný systém financování umožňuje realizovat velmi obtížně.

Školství je v covidové době velmi bedlivě a kriticky sledováno širokou veřejností. Jak zvládáte chod vaší školy?
Naším mottem je Otevřená, efektivní, fungující a moderní škola. Máme stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který zajišťuje kvalitní vzdělání žáků. Například distanční výuku jsme zvládali na jedničku. Disponujeme špičkovou technikou, pedagogové skvěle pracují s ICT technologiemi. Ze strany rodičů se nám dostalo mnoho pochvalných vyjádření. Přesto je naším velkým přáním, aby tento školní rok probíhal jen v prezenční formě.

Každoročně navyšujete počty žáků, nebude vám za chvíli budova malá?
Toho bychom se neradi dočkali. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Představím vám dva stavební projekty.

Aktuálně se chystáme realizovat přístavbu krytého sezení v celkové hodnotě 2 200 000 korun. Rozšíříme tím prostory pro stravování v naší školní jídelně včetně cizích strávníků, rozšíříme a modernizujeme odborný výcvik oboru kuchař-číšník. V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovení přístavby. Předpokládané dokončení je do června 2022. Celá akce je financována z investičních prostředků KÚ SK.

Druhým projektem, který posune školu z hlediska prostoru hodně dopředu, je „Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy v SOŠ a SOU Kladno“. Konkrétně zde vyroste nová budova školy, která bude propojena se stávající budovou dvěma tubusy. Škola se rozšíří o nové odborné učebny pro polytechnické vzdělávání, výuku cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi. V červnu byla podepsána smlouva dle veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace včetně autorského dozoru. Stavební povolení bude vydáno v 1/2022. Projekt bude financován z IROP 2021–2027, konkrétně hovoříme o 25 milionech korun.

Pokud byste měl náš rozhovor uzavřít jednou větou, jak by zněla?
Jsem moc rád, že se naší škole daří, žáci sem chodí rádi, máme výborný zaměstnanecký tým a vize do let budoucích jsou, jak sami vidíte, velmi optimistické.